SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; hizmet öncesi bilgilendirme yapılmış ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

1-) TARAFLAR

İşbu satış sözleşmesi bir tarafta VİP TURİZM PİRİNÇCİOĞLU TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bu sözleşmede kısaca SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ALICI arasında akdolunmuştur.

SATICI ve ALICI her biri ayrı ayrı ‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar’ olarak anılır.

1.1) SATICI

Şirket Unvanı :           VIP Turizm Pirinçcioğlu Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No       :           0925001778600016

Adres              :           Cumhuriyet Cad. 173/5 34373 Harbiye , İstanbul

Telefon           :           +90 212 368 4800

Fax                  :           +90 212 234 1721

E-mail             :           vip@vip.com.tr

Tüketicimiz tüm talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

 

1.2) ALICI

Etkinlik biletini satın alan kişidir.

ALICI, belirttiği bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden SATICI sorumlu değildir.

Taraflar, gösterilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Taraflar adreslerdeki değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ederler.

2-) KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya, SATICI’ya ait www.vip.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, etkinlik biletinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3-) ÜRÜN BİLGİLERİ VE TESLİMİ

İşbu sözleşme konusu hizmet, etkinlik bileti olup, biletin vergiler ve KDV dahil toplam satış bedeli, ödeme şekli, etkinlik bilgileri, etkinlik yeri, etkinlik tarihi, etkinlik saati siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

4-) GENEL HÜKÜMLER

ALICI Sözleşme konusu etkinlik biletinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu etkinlik bileti, ALICI tarafından etkinlik başlangıcı öncesinde SATICI’nın en yakın online şubesinden teslim alınacaktır.

Sözleşme konusu etkinlik bileti, ALICI’nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle alıcı etkinlik biletini teslim alırken kimlik kartını ve bu alışverişte kullanmış olduğu kredi kartını SATICI görevli personeline ibraz etmek zorundadır.

Alınan bilet, üzerinde yazılı Tarih/Saat için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün ve saatte kullanılmayan bilet geçersiz sayılır.

5-) CAYMA HAKKI

Yönetmeliğin 15/1-g maddesi uyarınca belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde Yönetmeliğin 9. Maddesinde düzenlenen Cayma hakkı, ALICI tarafından kullanılamaz.

6-) GİZLİLİK

ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

7- ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SATICI, ALICI tarafından kendisine iletilen Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun şekilde gizli tutacağını, hiçbir şekilde 3.kişilere ve yurtdışına aktarmayacağını, sözleşme konusuyla sınırlı bir şekilde ve sınırlı bir süre ile kullanacağını ALICI’nın yazılı onayı olmaksızın kişisel verileri işlemeyeceğini, söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu ölçüde kullanacağını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder.

Kişisel verilere erişen ve verileri elinde bulunduran SATICI, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

SATICI, personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini kişisel verilere ilişkin mevzuata uygun olarak tanımlayacağını; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin tanımlanan erişim yetkilerini kullanarak erişilen bilgileri ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; personeline, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacağını, bu Sözleşme’nin imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde idari para cezaları dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü menfi ve müspet zarardan doğrudan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin yürürlük süresi ve sona ermesinden sonra Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri devam edecektir. Acente, Tüketici tarafından kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin talebini, talebin iletildiği tarihten itibaren 15 gün içinde karşılamayı kabul ve beyan eder.

😎 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

9-) MUACCELİYET KAYDI

İşbu Sözleşme süresi içerisinde ALICI’nın ard arda veya bir sene içerisinde iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde Sözleşme’den doğmuş ve/veya doğacak tüm borçlar muaccel olur.

10-) MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında sözleşme kendiliğinden fesholur ve taraflar sözleşmenin ifasından sorumlu olmaz.

11-) DEVİR ve TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını bir diğer 3. kişiye devir ve temlik edemezler.

12-) YETKİLİ MAHKEME

ALICI ile SATICI arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda müşterinin Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yolu açıktır.

13-) HÜKÜM

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Kategoriler
Arşiv